เราคือใคร
เรื่องราว / ประวัติศาสตร์ของแบรนด์ ประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องอาหารมายาวนาน ถือเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ของโลก เป็นที่นิยมของต่างชาติด้วยความโดดเด่นด้านรสชาติ และวัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งผัก ผลไม้ และสัตว์ ด้วยความโดดเด่นของอาหารไทยทำให้อาหารแปรรูปจากประเทศไทยจึงเป็นที่นิยม และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจากทั่วโลก โดยมีปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงจุดเด่นของสินค้าอาหารไทย และด้วยศักยภาพที่มี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ "ฟู้ด ออนวาร์ด" เพื่อผลิตอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐาน อย GMP HACCP HALAL
บริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด ก่อตั้ง เมื่อปี 2562 เพื่อตอบสนองต่อ ผู้บริโภค ที่มีความชอบในการทานขนม แปรรูปจากสัตว์น้ำ ผลไม้ และผัก ชื่อของบริษัท ฟู้ด ออนวาร์ด นั้น มีความตั้งใจที่จะสื่อว่า เป็นบริษัท ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง จากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมคู่ค้าแบรนด์ให้เติบโต และส่งมอบความสุขและสิ่งดี ๆ ให้กับผู้บริโภค "เติบโตไปกับเพื่อนคู่ใจ เติบโตไปกับฟู้ดออนวาร์ด"
พันธกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้คนในครอบครัว "ฟู้ด ออนวาร์ด" มีความสุข มั่นคงและก้าวหน้า ส่งเสริมสนับสนุน พันธมิตรทางการค้า ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นให้บริษัทฯมีความเป็นเลิศในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังทั่วโลก โดยพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
คุณค่าขององค์กร
ทำงานด้วยความรัก สามัคคี ดูแล และช่วยเหลือกัน รอบรู้เชี่ยวชาญ ไม่หยุดพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับผิดชอบ มีวินัย คิดสร้างสรรค์เชิงบวก ร่วมกันสร้าง"ฟู้ด ออนวาร์ด" ให้เป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ และมีความสุข
ฟู้ด ออนวาร์ด ด้วยกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี และเครื่องจักรอันทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าอาหารของเราเป็นอาหารที่มีคณภาพ สะอาด ปลอดภัย และมีรสชาติที่อร่อย ถูกใจทุกคน